Användarvillkor för reff.se

Användarvillkoren reglerar förhållandet mellan Devworks AB, orgnr 556762-5065, eller den Devworks AB sätter i sitt ställe (fortsättningsvis Devworks AB), och enskilda personer som vill använda reff.se (fortsättningsvis Tjänsten).

Den som registrerat ett användarkonto till Tjänsten kallas nedan för Användaren. Genom att skapa ett användarkonto intygar Användaren att denne är en enskild person. Användaren skall vid varje tillfälle tillse att angivna kontaktuppgifter är uppdaterade och korrekta. Registrering av ett Användarkonto är kostnadsfritt.

Skapandet av ett Användarkonto är personligt och likställs med en intresseanmälan av deltagande i ett Projekt och/eller ett önskemål att vara Kontaktperson för ett sådant. Intresseanmälan kan närsomhelst återkallas av Användaren. Återkallelse av intresseanmälan och avslutande av Användarkonto kan ske genom att kontakta Devworks AB.

Dessa Användarvillkor avser användning av de tjänster som Devworks AB tillhandahåller i Tjänsten. Tjänsten består huvudsakligen av tillhandahållande av ett verktyg för att möjliggöra drivandet av ett Projekt för utbyggnad av fibernätverk för telekommunikation. I ett Projekt kommer bland annat information om förutsättningar och intresset för att ansluta fastigheter till fibernätverk att samlas in. Devworks AB kan närsomhelst ändra, lägga till eller ta bort funktioner alternativt låta Tjänsten upphöra helt. Devworks AB har ingen skyldighet att i förväg eller i övrigt underrätta Användaren om eventuella ändringar. Genom registrering av ett Användarkonto åtager sig Användaren, eller den som genom Användarens försorg använder Tjänsten, att följa Användarvillkoren för av Devworks AB erbjuden Tjänst. Devworks AB förbehåller sig rätten att ändra Användarvillkoren. Ändringen meddelas antingen genom meddelande till befintliga Användare eller i samband med inloggning av Användaren. Ändrade Användarvillkor godkänns genom Användarens inloggning i Tjänsten efter ändringen.

Tillåten användning av tjänsten

Vid utnyttjande av Tjänsten är det inte tillåtet för Användaren:

  • att använda den på annat än avsett/sedvanligt sätt.
  • att använda den på sätt som orsakar skada eller annan olägenhet för Devworks AB eller tredje man.
  • att använda den för annat än personligt bruk, så som exempelvis i näringsverksamhet.
  • att skicka massutskick för andra ändamål än inom ramen för syftet med Tjänsten.
  • att begå brott eller på annat sätt agera i strid med gällande lag.
  • att med hjälp av verktyget och kunskap erhållen vid användning av detta utveckla konkurrerande programvara eller verktyg, eller att kopiera hela eller delar av Tjänsten eller dess innehåll.
För det fall Användaren utnyttjar Tjänsten i strid med Användarvillkoren förbehåller sig Devworks AB rätten att vidtaga skäliga och nödvändiga åtgärder mot Användaren exempelvis att stoppa Användarens utnyttjande av Tjänsten. Devworks AB:s rätt att agera mot otillåten användning är inte inskränkt till viss tid annat än som följer av lag.

Informationen

All information som tillhandahålls genom Tjänsten tillhör Devworks AB. Devworks AB lämnar inga garantier för att informationen är fullständig, riktig eller uppdaterad. I Tjänsten kan information komma att ändras eller tas bort utan att detta särskilt meddelas. Information som Användaren tillför Tjänsten tillfaller Devworks AB. Devworks AB har en obegränsad rätt att använda sådan information inklusive att lämna informationen vidare till tredje man med rätt att använda densamma. Rätten för Devworks AB att använda information tillförd av Användaren är oberoende av att Användaren upphör/stoppas att använda Tjänsten. All informationsanvändning sker i enlighet med Tjänstens syfte. All användning av Tjänsten sker på Användarens egen risk. Devworks AB ansvarar inte i något fall för någon direkt eller indirekt skada, kostnad, förlust eller anspråk som kan uppkomma i anledning av, oförmåga att använda eller avbrott i användningen av Tjänsten. Devworks AB lämnar inte heller några garantier för Tjänstens funktion, upprätthållande eller tillgänglighet. Alla av Devworks AB vidtagna åtgärder baserade på information som helt eller delvis lämnats av Användaren utgår från att dessa är korrekta och uppdaterade. Devworks AB ansvarar inte för fel eller ändringar i av dem avgiven information orsakad av att information som lämnats av en eller flera Användare av Tjänsten inte är korrekt eller uppdaterad.

Skulle någon del av Användarvillkoren vara ogiltiga eller inte verkställbara så ska detta inte påverka tolkningen eller tillämpningen av övriga delar av Användarvillkoren. För det fall delar i Användarvillkoren inte är förenliga med tvingande lag så ska tvingande lag gälla i den delen, i övriga delar ska Användarvillkoren alltjämt gälla. Tolkning och tillämpning av Tjänsten och Användarvillkoren ska ske enligt svensk lag. Tvister i anledning av Tjänsten och/eller Användarvillkoren ska handläggas av svensk domstol.

Google Maps

I den mån Google Maps tjänster används är Användaren underkastad användarvillkoren för Google Maps avseende denna Tjänst. Du kan läsa dessa villkor genom att följa denna länk: Google Maps/Earth Additional Terms of Service.

Samtycke Personuppgiftslagen (PuL)

Genom att registrera dig som användare på webbplatsen godkänner du att Devworks AB, orgnr 556762-5065, behandlar och lagrar personuppgifter. En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person, exempelvis namn, adress, telefonnummer, e-postadress, fastighetsbeteckning, mm.

Devworks AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar vid användning av Tjänsten. Syftet med Devworks AB:s insamling och behandling av personuppgifter är skapa underlag för utbyggnad och anslutning av fastigheter till fibernätverk. Den typ av personuppgifter som Devworks AB avser att samla in och behandla är huvudsakligen information om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, fastighetsbeteckning. Tänk på att du i egenskap av representant för din förening ansvarar för att informera om PuL samt erhålla samtycke från dina medlemmar för hur deras information lagras i Tjänsten.

Det är frivilligt att lämna personuppgifter till Devworks AB i Tjänsten. Personuppgifterna i helhet kommer endast att behandlas av Devworks AB. Delar av lämnade personuppgifter kan lämnas ut till myndigheter, kommuner och/eller företag i syfte att skapa underlag för utbyggnad och anslutning av fastigheter till fibernätverk.

Som användare har du rätt att kostnadsfritt en gång per år få information från Devworks AB om vilka personuppgifter som behandlas om dig. Devworks AB är skyldig att på din begäran rätta felaktiga personuppgifter.

Devworks AB
Göteborgsvägen 94
446 33 Älvängen
031 - 313 0286
E-post kontakt